Gruczoly chlonne

Gruczoły chłonne, otrzymujące chłonkę z danego narządu, nazywamy – gruczołami rejonowymi. Każda więc okolica ciała posiada odpowiednie gruczoły chłonne (z wyjątkiem przestrzeni podpajęczynówkowej). Do wyjątków należą stosunki znalezione przez Baumau wielu ssaków udomowionych, kiedy to naczynia chłonne, zamiast zachować swą odrębność aż do żyły czczej przedniej, uchodzą wcześniej wprost do żył sąsiednich. Stosunek naczyń chłonnych do gruczołów rejonowych przedstawia się w ten sposób, iż naczynia te doprowadzają chłonkę do gruczołu – naczyniami doprowadzającymi (rasa afferentia), chłonka zaś wypływa ż gruczołu – naczyniami odprowadzającymi(rasa ejferentia). Ogół naczyń chłonnych zbiera się wreszcie w dwu wielkich naczyniach, którymi są: – przewód piersiowy oraz- pień chłonny prawy. Continue reading „Gruczoly chlonne”

Hamowanie ścieżki hedgehog u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym Nevusa

Rozregulowana sygnalizacja hedgehog jest kluczową nieprawidłowością molekularną leżącą u podstaw raka podstawnokomórkowego. Wismodegib jest nowym podawanym doustnie inhibitorem ścieżki hedgehog, który wywołuje obiektywne reakcje w miejscowo zaawansowanym raku podstawnokomórkowym z przerzutami. Metody
Zbadaliśmy skuteczność wismodegibu przeciwko komórkom podstawnokomórkowym raka w randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym w trzech klinikach od września 2009 r. Do stycznia 2011 r. Continue reading „Hamowanie ścieżki hedgehog u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym Nevusa”

Hamowanie ścieżki hedgehog u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym Nevusa AD 2

Obecnie żadna terapia farmakologiczna nie jest konsekwentnie skuteczna w przypadku raka podstawnokomórkowego, a jakość życia pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym jest znacznie zmniejszona przez potrzebę częstych, powtarzalnych, bliznych zabiegów chirurgicznych. Vismodegib (Erivedge, Genentech-Curis) jest układowym inhibitorem szlaku sygnalizacji hedgehog o małym ciężarze cząsteczkowym, zatwierdzonym przez Administrację Żywności i Leków w styczniu 2012 roku w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka podstawnokomórkowego.9 Skuteczność leku przeciwko rakowi podstawnokomórkowemu, wraz z niską częstością występowania poważnych działań niepożądanych, sugerował, że wismodegib może być odpowiedni dla pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym, których duża liczba raków podstawnokomórkowych stanowi znaczne obciążenie fizyczne i psychiczne . W związku z tym przetestowaliśmy skuteczność i bezpieczeństwo wismodegibu przeciwko komórkom podstawnokomórkowym raka u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym. Poniżej przedstawiamy wyniki planowanej wstępnej analizy naszego badania fazy 2. Continue reading „Hamowanie ścieżki hedgehog u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym Nevusa AD 2”

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej jako terapia początkowa w napadowym migotaniu przedsionków AD 6

Przedstawiono obciążenie migotaniem przedsionków oraz liczbę pacjentów bez migotania przedsionków w 7-dniowych rejestracjach Holtera z wyjściową wartością, podczas każdej wizyty kontrolnej i łącznie podczas obserwacji. Średnia ranga (test Manna-Whitneya) i wartości P dla porównań grupowych ciężaru migotania przedsionków są pokazane na dole figury. Percentyl obciążenia migotania przedsionków według grupy leczenia. Przedstawiono wartości procentowe (70%, 80% i 90%) ciężaru migotania przedsionków w obu grupach w punkcie wyjściowym i podczas obserwacji kontrolnej. Continue reading „Ablacja prądem o częstotliwości radiowej jako terapia początkowa w napadowym migotaniu przedsionków AD 6”

Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków cd

Wielkość kaniuli donosowej została określona zgodnie z instrukcjami producentów w celu utrzymania wycieku w nozdrzach. Maksymalny dopuszczalny przepływ gazu wynosił 8 litrów na minutę, zgodnie z zaleceniami producenta. Niemowlę zakwalifikowane do terapii wysokoprzepływowej, która spełniła kryteria niepowodzenia leczenia, może otrzymać CPAP jako terapię ratunkową, zapoczątkowaną na 7 do 8 cm wody. Niemowlęta, które nadal spełniały kryteria niepowodzenia leczenia, były intubowane i wentylowane. U niemowląt losowo przydzielonych do CPAP ciśnienie początkowe wynosiło 6 do 8 cm wody, co osiągnięto za pomocą respiratora, podwodnego układu pęcherzykowego lub urządzenia o zmiennym przepływie. Continue reading „Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków cd”

Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków ad 5

W dniu 12 czerwca 2015 r., Po przeanalizowaniu pierwotnych danych dotyczących wyników dla pierwszych 515 rekrutowanych niemowląt, niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zalecił przerwanie badania, ponieważ wystąpiła wysoce znacząca różnica (p <0,001) w wysokości pierwotny wynik pomiędzy grupami terapeutycznymi i ciągła rekrutacja były bardzo mało prawdopodobne, aby pokazać CPAP nie gorszą terapię wysokoprzepływową. Komitet sterujący zakończył rekrutację 16 czerwca 2015 r. Badaj pacjentów
Rycina 1. Ryciny 1. Liczby niemowląt poddanych skriningowi, przypisanych do grupy badawczej i włączonych do analizy pierwotnej. Continue reading „Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków ad 5”

Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków czesc 4

Dodatkowym drugorzędnym wynikiem był koszt opieki, obliczony na podstawie danych dla niemowląt we wszystkich uczestniczących jednostkach australijskich (435 niemowląt) (sekcja 4.1 w dodatku uzupełniającym) .18 Pełna lista wcześniej określonych wyników wtórnych znajduje się w protokole badania oraz w sekcji 2.3 Dodatku Uzupełniającego. Poważne zdarzenia niepożądane zdefiniowano jako śmierć przed wypisem ze szpitala i odma opłucnowa lub inny wyciek powietrza podczas przydzielonego leczenia. Dane zbierano do czasu śmierci lub wypisu do domu.
Analiza statystyczna
Na podstawie danych z uczestniczących ośrodków australijskich oszacowaliśmy, że niepowodzenie leczenia w ciągu 72 godzin po randomizacji wystąpi u 17% niemowląt, którym przydzielono CPAP. Ustaliliśmy margines nieineriorności dla leczenia wysokoprzepływowego o 10 punktów procentowych powyżej wskaźnika niepowodzenia leczenia CPAP. Continue reading „Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków czesc 4”