Gruczoly wewnetrznego wydzielania

Gruczoły wewnętrznego wydzielania Wpływ gruczołów wydzielania wewnętrznego na przebieg anafilaksji nie jest jeszcze dostatecznie ustalony. Usunięcie tarczycy zapobiega powstawaniu wstrząsu. Niekiedy tarczyca powiększa się w gorączce siennej jako sprawie alergicznej, usunięcie zaś przerosłej tarczycy prowadzi do wyleczenia uczulenia. Rola jej jest jednak niejasna. Również niejasna jest rola nadnerczy w zjawisku anafilaksji. Continue reading „Gruczoly wewnetrznego wydzielania”

Kazda z powyzszych zyl jest zaopatrzona w okreslona ilosc zastawek zylnych

Każda z powyższych żył jest zaopatrzona w określoną ilość zastawek żylnych, zapewniających prawidłowy kierunek krwi. Układ żyły czczej tylnej. Żyła czcza tylna(v. cara post. ) odprowadza krew z kończyn tylnych oraz z jamy brzusznej. Continue reading „Kazda z powyzszych zyl jest zaopatrzona w okreslona ilosc zastawek zylnych”

Przewód piersiowy

Przewód piersiowy(ductus thoracicus) jest kolektorem chłonki trzew jamy piersiowej, brzusznej i miednicznej, kończyn tylnych, lewej połowy głowy i szyi i wreszcie kończyny przedniej lewej. Rozpoczyna się on workowatym rozszerzeniem zbiornikiem chłonnym (cysterna chyli), umieszczonym w okolicy pierwszych kręgów lędźwiowych, na prawo od aorty, między filarami lędźwiowymi przepony. Stąd przewód piersiowy podąża ku przodowi, do wnętrza klatki piersiowej, gdzie układa się po stronie prawej ż. czczej tylnej i wreszcie po dojściu do wpustu klatki piersiowej tworzy łuk, wciskający się między tchawicę i t. podobojczykową lewą, by ujść do ż. Continue reading „Przewód piersiowy”

Hamowanie ścieżki hedgehog u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym Nevusa AD 7

Uzyskaliśmy próbki biopsyjne z nowotworów podstawnokomórkowego raka, aby określić histologiczne korelacje widocznych zmian w nowotworach. Resztkowe mikroskopowe raki podstawnokomórkowe występowały u 88% losowych próbek (22 z 25) raka podstawnokomórkowego, które zostały klinicznie podniesione (płytki lub grudki) u pacjentów leczonych wismodegibem przez miesiąc. Wśród pacjentów otrzymujących wismodegib przez ponad 3 miesiące, 46% próbek biopsyjnych (6 z 13) ujawniło resztkowe guzy wykryte w przypadkowych przekrojach histologicznych. Wśród zmian, które wydawały się być klinicznie rozdzielone (tj. Continue reading „Hamowanie ścieżki hedgehog u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym Nevusa AD 7”

Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków czesc 4

Dodatkowym drugorzędnym wynikiem był koszt opieki, obliczony na podstawie danych dla niemowląt we wszystkich uczestniczących jednostkach australijskich (435 niemowląt) (sekcja 4.1 w dodatku uzupełniającym) .18 Pełna lista wcześniej określonych wyników wtórnych znajduje się w protokole badania oraz w sekcji 2.3 Dodatku Uzupełniającego. Poważne zdarzenia niepożądane zdefiniowano jako śmierć przed wypisem ze szpitala i odma opłucnowa lub inny wyciek powietrza podczas przydzielonego leczenia. Dane zbierano do czasu śmierci lub wypisu do domu.
Analiza statystyczna
Na podstawie danych z uczestniczących ośrodków australijskich oszacowaliśmy, że niepowodzenie leczenia w ciągu 72 godzin po randomizacji wystąpi u 17% niemowląt, którym przydzielono CPAP. Ustaliliśmy margines nieineriorności dla leczenia wysokoprzepływowego o 10 punktów procentowych powyżej wskaźnika niepowodzenia leczenia CPAP. Continue reading „Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków czesc 4”

Kontrola rytmu a kontrola dawki w przypadku migotania przedsionków i niewydolności serca

Powszechną praktyką jest przywrócenie i utrzymanie rytmu zatokowego u pacjentów z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca. Podejście to opiera się częściowo na danych wskazujących, że migotanie przedsionków jest predyktorem zgonu u pacjentów z niewydolnością serca i sugeruje, że zahamowanie migotania przedsionków może korzystnie wpływać na wynik. Jednak korzyści i ryzyko związane z tym podejściem nie zostały odpowiednio zbadane. Metody
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane badanie porównujące utrzymywanie rytmu zatokowego (kontrola rytmu) z kontrolą częstości rytmu komór (kontrola szybkości) u pacjentów z frakcją wyrzutową lewej komory wynoszącą 35% lub mniej, objawami zastoinowej niewydolności serca i historią migotania przedsionków. Głównym rezultatem był czas do śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych. Continue reading „Kontrola rytmu a kontrola dawki w przypadku migotania przedsionków i niewydolności serca”

Od zięb Darwina po kanarki w kopalni węgla – wydobywanie genomu nowej biologii ad

W chorobach, które następują po mendlowskich wzorach dziedziczenia, proces ten zazwyczaj ujawnia wiele różnych przyczynowych mutacji w obrębie każdego genu związanego z chorobą. Rozważania teoretyczne i dane empiryczne pokazują, że bardzo duże rozmiary próbek są wymagane, gdy badania asocjacji genomewidu są wykorzystywane do lokalizowania nowych genów powodujących choroby. Przyczyną tego jest to, że wiele różnych genów przyczynowo-skutkowych może wpływać na każdą chorobę i że często badane SNP nie są same w sobie przyczynowymi wariantami w każdym z takich genów. Co więcej, wymagany jest bardzo rygorystyczny poziom istotności statystycznej, aby zrekompensować statystyczne fluktuacje napotkane w wartości danych genomu.
Nawet przy zastosowaniu nowych technologii, prawa statystyczne dotyczące wielkości badania i mocy nadal są spełnione: jeśli efekty wspólnych SNP są małe, to próbki niezbędne do ich wykrycia będą duże. Continue reading „Od zięb Darwina po kanarki w kopalni węgla – wydobywanie genomu nowej biologii ad”

Reforma systemu opieki zdrowotnej w Massachusetts – rozszerzenie zasięgu, eskalacja kosztów ad

Ponadto, w porównaniu ze średnią krajową, koszty opieki medycznej na osobę w Massachusetts są wysokie. Aby utrzymać publiczne i finansowe zaangażowanie w nowe programy, kontrolowanie kosztów to 110% wyzwania na następne kilka lat – powiedział Jon Kingsdale, dyrektor wykonawczy Commonwealth Connector. Miesięczny koszt jednego członka w subsydiowanym programie ubezpieczeniowym wynosi 352,43 USD, co stanowi kwotę przewidzianą w budżecie i znacznie mniej niż średni koszt sponsorowanego przez pracodawcę ubezpieczenia w danym państwie. Nie ma miesięcznych składek dla dorosłych zarabiających mniej niż 150% federalnych wytycznych dotyczących ubóstwa (w 2008 r. 151212 dolarów dla osoby fizycznej i 31 812 dolarów dla czteroosobowej rodziny); Składki dla osób, które zarabiają od 150 do 300% federalnych wytycznych dotyczących ubóstwa, są ustalane według skali ruchomej, z maksymalną stawką dla osoby w wysokości 105 dolarów miesięcznie. Continue reading „Reforma systemu opieki zdrowotnej w Massachusetts – rozszerzenie zasięgu, eskalacja kosztów ad”