TEORIE ANAFILAKSJI

TEORIE ANAFILAKSJI W mechanizmie powstawania anafilaksji należy rozpatrzeć dwie teorie, mianowicie teorię humoralną i teorię komórkową (celularną). 1. Teoria humoralna . Zwolennicy teorii humoralnej twierdzą, że wstrząs anafilaktyczny powstaje dzięki zmianom zachodzącym we krwi. Przedstawicielem teorii humoralnej jest Friedberger. Continue reading „TEORIE ANAFILAKSJI”

Tetnice sródstopowe podeszwowe

Podczas gdy u Canidae, Suidae i Boridae prymat dzierży niepodzielnie t. dostopowa, to u Hominidae takim pierwszeństwem odznacza się t. piszczelowa tylna, a u Equidae sieć podeszwową stopy tworzą t. piszczelowa przednia i tylna. W ten zatem, czy też w inny sposób powstają w przestrzeniach międzykostnych śródstopia – t t. Continue reading „Tetnice sródstopowe podeszwowe”

UKLAD NACZYNIOWY WLOSKOWATY

UKŁAD NACZYNIOWY WŁOSKOWATY B. Układ włoskowaty. Jak już była mowa powyżej, ostatecznym przeznaczeniem i celem układu tętniczego jest utworzenie – sieci włoskowatej (re te capiilare), przenikającej wszystkie tkanki. Niezwykle cienka ścianka – naczyń włoskowatych (rasa, capillaria) jest utworzona przez spłaszczony –śródbłonek (endothelium), na którym widnieją od zewnątrz kurczliwe – komórki Rougeta albo – pericyty, mogące wpływać na wielkość średnicy naczynia, a nawet zupełnie zamykać jego światło. Cienka ścianka naczynia włoskowatego jest miejscem filtracji, osmozy i dyfuzji, jakie ustawicznie się odbywają między krwią i środowiskiem międzykomórkowym tkanek . Continue reading „UKLAD NACZYNIOWY WLOSKOWATY”

Analizy korelacji immunologicznej w teście na skuteczność szczepionki przeciwko HIV-1 AD 8

Przedstawiono wyniki analizy korelacji immunologicznej skuteczności szczepionki przeciwko RV144 HIV-1. To skorelowane badanie zaprojektowano jako hipotezę generującą i wrażliwą na wykrycie silnych korelatów ryzyka zakażenia.23 Zidentyfikowana korelacja ryzyka infekcji może być przyczyną indukowanej przez szczepionkę ochrony przed zakażeniem HIV-1, odpowiednikiem innych niezidentyfikowanych odpowiedzi immunologicznych, które są rzeczywiście odpowiedzialne za ochronę lub marker narażenia na HIV-1 lub podatność na infekcję.1-3 Aby ustalić, czy ryzyko zakażenia jest związane z ochroną szczepionki, należy je przetestować w dodatkowych badaniach skuteczności szczepionek klinicznych lub przetestować w Modele zwierzęce.1-3 Rozległe badania pilotażowe immunogenności wykazały 17 testów limfocytów T, przeciwciał i testów odporności wrodzonej, które zostały uszeregowane pod priorytet z wcześniej zaplanowanymi analizami pierwotnymi i wtórnymi w celu zmaksymalizowania mocy statystycznej w analizie pierwotnej w celu wykrycia korelatów ryzyka infekcji.
Spośród sześciu zmiennych testowych wybranych do analizy pierwotnej, dwie wykazały znaczące korelacje z zakażeniem wśród biorców szczepionki: przeciwciało IgG wiążące się z rusztowaniem V1V2 Env korelowało odwrotnie z infekcją, a wiązanie przeciwciała IgA z Env korelowało bezpośrednio z zakażeniem. Te dwa korelacje ryzyka, łącznie wzięte, były silnie skorelowane ze stopniem zakażenia i mogą generować ważne hipotezy dotyczące odpowiedzi immunologicznej wymagane do ochrony przed HIV-1,1-3 w celu poprawy wyboru pierwotnych punktów końcowych w kolejnych badaniach szczepionek HIV-1, 24 i prowadzić do ulepszonych szczepionek. Continue reading „Analizy korelacji immunologicznej w teście na skuteczność szczepionki przeciwko HIV-1 AD 8”

Analizy korelacji immunologicznej w teście na skuteczność szczepionki przeciwko HIV-1 AD 7

Krzywe podkreślają zwiększoną szybkość infekcji wśród biorców szczepionek z wysokim poziomem przeciwciał IgA swoistych dla Env, w porównaniu z innymi biorcami szczepionki, oraz zmniejszoną częstością zakażenia wśród biorców szczepionek z wysokim poziomem przeciwciał V1V2. Ryzyko zakażenia szczepionką, zgodnie z poziomem przeciwciał przeciwko V1V2 lub swoistym dla przeciwciał IgE, w porównaniu z placebo
Odpowiedzi immunologiczne specyficzne względem Env były bezpośrednio związane z ryzykiem zakażenia w grupie szczepionkowej, co zwiększyło prawdopodobieństwo, że wywoływana przez szczepionkę odpowiedź IgA specyficzna względem Env zwiększała ryzyko zakażenia w badaniu RV144. Aby ocenić tę możliwość, wykorzystaliśmy regresję logistyczną i Coxa, aby oszacować skuteczność szczepionki jako minus stosunek szans (hazard) dla zakażenia wśród szczepionek z niską, średnią i wysoką odpowiedzią IgA swoistą dla Env, w porównaniu z wszystkimi biorcami placebo, którzy byli HIV -1 ujemne w 24 tygodniu (rysunek S3 w dodatkowym dodatku). Stwierdziliśmy, że zarówno niskie poziomy przeciwciał V1V2, jak i wysokie poziomy przeciwciał IgA swoistych dla Env u szczepionek były związane z wyższym odsetkiem zakażenia niż wśród osób otrzymujących placebo (rysunek S3 w Dodatku uzupełniającym). Continue reading „Analizy korelacji immunologicznej w teście na skuteczność szczepionki przeciwko HIV-1 AD 7”

Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków ad

Jednak badania te były małymi, jednoośrodkowymi badaniami, 13,14 podawało tymczasowe dane, 15 lub stanowiło podstację większego badania. Autorzy niedawnego przeglądu Cochrane sugerowali, że należy podjąć dodatkowe, odpowiednio napędzane, randomizowane badania oceniające terapię wysokoprzepływową jako pierwotne wspomaganie oddychania.16 Przeprowadziliśmy międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie, aby przetestować hipotezę, że terapia wysokoprzepływowa będzie być nie gorszym od CPAP jako pierwotne wspomaganie oddychania u wcześniaków (wiek ciążowy, .28 tygodni 0 dni) z wczesną niewydolnością oddechową.
Metody
Projekt badania i nadzór
W badaniu wzięło udział dziewięć oddziałów intensywnej terapii noworodków w Australii i Norwegii. Komisja ds. Etyki w zakresie badań naukowych w każdym centrum uczestniczącym zatwierdziła badanie. Continue reading „Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków ad”

Kontrola rytmu a kontrola dawki w przypadku migotania przedsionków i niewydolności serca cd

Kardiowersję elektryczną zalecano w ciągu 6 tygodni po randomizacji u pacjentów, którzy nie mieli konwersji na rytm zatokowy po terapii antyarytmicznej. W razie potrzeby zalecono drugą kardiowersję w ciągu 3 miesięcy od zapisania. Dodatkowe kardiowersje były zalecane w przypadku kolejnych nawrotów migotania przedsionków. Amiodaron był lekiem z wyboru w utrzymaniu rytmu zatokowego, aw razie potrzeby stosowano sotalol lub dofetylid. 15 Zalecono instalację stałego stymulatora, jeśli bradykardia uniemożliwi stosowanie leków antyarytmicznych. Continue reading „Kontrola rytmu a kontrola dawki w przypadku migotania przedsionków i niewydolności serca cd”

Leczenie przerzutowego czerniaka za pomocą autologicznych komórek T CD4 + przeciwko NY-ESO-1 cd

Swoistość określono przez porównanie reaktywności z reakcją antygenów kontrolnych. Test na odpowiedzi swoiste dla antygenu
W celu oceny odpowiedzi komórek T po infuzji na panel antygenów czerniaka, autologiczne komórki dendrytyczne transfekowane RNA stosowano jako komórki stymulujące w testach immunosorpcji enzymatycznej (ELISPOT). Antygeny czerniaka MART-1, glikoproteinę 100, NY-ESO-1 i MAGE-3 subklonowano do wektora pGEM4Z, oflankowane sekwencją sygnałową z białka błonowego związanego z lizosomem (LAMP-1) w celu ułatwienia sortowania antygenów do obu klas Szlaki prezentacji antygenowej I i klasy II (szczegóły w Dodatku Uzupełniającym) .13 W teście ELISPOT inteferon-., komórki jednojądrzaste pacjenta były poddawane kokultacji z komórkami dendrytycznymi transfekowanymi RNA w stosunku 2: w potrójnych filtrach dołków . Po inkubacji przez noc płytki potraktowano biotynylowanym przeciwciałem wykrywającym anty-interferon-., klonem 7B61 (Mabtech). Dodano Streptawidynę HRP (Pharmingen) w celu wytworzenia reakcji barwnej za pomocą zestawu substratów VECastectain AEC (Vector Laboratories). Continue reading „Leczenie przerzutowego czerniaka za pomocą autologicznych komórek T CD4 + przeciwko NY-ESO-1 cd”