Uklad tetniczy strony podeszwowej stopy

Układ tętniczy strony podeszwowej stopy u świni . Obydwie sieci cechuje wybitna dążność do tworzenia licznych zespoleń, ułatwiających swobodny dopływ krwi we wszelkich warunkach mechanicznego obciążenia stopy. Unaczyniają one tkanki stępu i śródstopia, a wreszcie ześrodkowują się w t t . palcowych właściwych(aa. digitales propriae), zaopatrujących odcinki najbardziej wystawione na ochłodzenie. Continue reading „Uklad tetniczy strony podeszwowej stopy”

Systematyczny rozbiór ukladu zylnego

Nie ulega wątpliwości, że to podobieństwo jest spowodowane analogicznymi warunkami hemodynamicznymi, panującymi w tych dwóch układach. Systematyczny rozbiór układu żylnego ograniczymy do wytycznych zasadniczych, albowiem w wielu okolicach ciała rozmieszczenie żył. wzoruje się na rozmieszczeniu bliźniaczych tętnic, z tym zastrzeżeniem że, jak wspomniałem wyżej, bardzo często jednej tętnicy towarzyszy nie jedna, lecz dwie żyły siostrzane. Cały układ żylny daje się podzielić na trzy naturalne układy wtórne, a mianowicie: – układ żylny serca, układ żyły czczej przedniej i układ żyły czczej tylnej. Układ żylny serca (venae cordis}. Continue reading „Systematyczny rozbiór ukladu zylnego”

Kazda z powyzszych zyl jest zaopatrzona w okreslona ilosc zastawek zylnych

Każda z powyższych żył jest zaopatrzona w określoną ilość zastawek żylnych, zapewniających prawidłowy kierunek krwi. Układ żyły czczej tylnej. Żyła czcza tylna(v. cara post. ) odprowadza krew z kończyn tylnych oraz z jamy brzusznej. Continue reading „Kazda z powyzszych zyl jest zaopatrzona w okreslona ilosc zastawek zylnych”

Miejscem powstawania chlonki sa niewatpliwie okolice sasiadujace z sieciami wloskowatymi

Pod względem chemicznym przypomina ona osocze krwi, jest jednak pozbawiona erytrocytów, zawiera wiele limfocytów i znikomą ilość leukocytów. Miejscem powstawania chłonki są niewątpliwie okolice sąsiadujące z sieciami włoskowatymi z czego wynika, że prawdopodobnie wszystkie tkanki są nią niejako nasiąknięte. Przestrzeniami chłonnymi nazywamy różnego rodzaju i wielkości szczelinowate zbiorniki, z których spływa chłonka do naczyń chłonnych. Rozróżnia się następujące typy wymienionych przestrzeni. a) – Przestrzenie międzykomórkowe ( iruerstitia intercellularia. Continue reading „Miejscem powstawania chlonki sa niewatpliwie okolice sasiadujace z sieciami wloskowatymi”

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej jako terapia początkowa w napadowym migotaniu przedsionków AD 7

Wyniki Jakości Życia SF-36. Jakość życia nie różniła się istotnie między grupami w punkcie wyjściowym. Wyniki podsumowania fizycznego komponentu i komponentu mentalnego SF-36 znacznie poprawiły się w stosunku do wartości wyjściowych w obu grupach terapeutycznych. Wynik sumaryczny komponentu fizycznego poprawił się bardziej w czasie w grupie ablacyjnej niż w grupie leczenia farmakologicznego (tabela 2). Continue reading „Ablacja prądem o częstotliwości radiowej jako terapia początkowa w napadowym migotaniu przedsionków AD 7”

Globalny, regionalny i krajowy obrót w chorobie reumatycznej serca, 1990-2015 ad 5

Zmniejszenie liczby zgonów z przyczyn pośrednich lub nieokreślonych w 2014 r. Wynika z opóźnienia w otrzymywaniu danych z ważnych systemów danych rejestracyjnych, które miały wyższy odsetek kodów nieokreślonych lub pośrednich. Na rycinie 3 przedstawiono surową liczbę zgonów na świecie zakodowanych z powodu reumatologicznej choroby serca i nieokreślonych lub pośrednich kodów przyczyn zgonu, które zostały przypisane do reumatycznych chorób serca, zgodnie z rokiem. Wzrost liczby zgonów w 2008 r. Wynika z dodania danych z chińskiego systemu rejestracji i zgłaszania śmiertelności. Continue reading „Globalny, regionalny i krajowy obrót w chorobie reumatycznej serca, 1990-2015 ad 5”

Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków cd

Wielkość kaniuli donosowej została określona zgodnie z instrukcjami producentów w celu utrzymania wycieku w nozdrzach. Maksymalny dopuszczalny przepływ gazu wynosił 8 litrów na minutę, zgodnie z zaleceniami producenta. Niemowlę zakwalifikowane do terapii wysokoprzepływowej, która spełniła kryteria niepowodzenia leczenia, może otrzymać CPAP jako terapię ratunkową, zapoczątkowaną na 7 do 8 cm wody. Niemowlęta, które nadal spełniały kryteria niepowodzenia leczenia, były intubowane i wentylowane. U niemowląt losowo przydzielonych do CPAP ciśnienie początkowe wynosiło 6 do 8 cm wody, co osiągnięto za pomocą respiratora, podwodnego układu pęcherzykowego lub urządzenia o zmiennym przepływie. Continue reading „Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków cd”