Powtórna dawka bialka

Jeżeli zablokujemy komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego u zwIerzęcia uczulonego przez wprowadzenie do krwi tuszu, błękitu trypanowego, kolargolu lub innych ciał blokujących ten układ, to wstrząs nie wystąpi i raczej występuje odczulenie. Na podstawie różnych doświadczeń wygląda wtedy tak, że po pierwszym wprowadzeniu białka, to jest w okresie wylęgania anafilaksji, układ siateczkowo-śródbłonkowy jest podrażniony i występuje większe wytwarzanie przeciwciał. Powtórna dawka białka wywołuje blokadę układu siateczkowo-śródbłonkowego, gdyż uczulone komórki tego układu wychwytują wprowadzone białko. Prawdopodobnie więc białko, które wychwytują komórki uczulonego układu siateczkowo-śródbłonkowego, łączy się z przeciwciałami znajdującymi się wewnątrz komórek tego układu. W związku z absorbcją dopełniacza dochodzi do zmian w czynności enzymów koniecznych dla życia komórki i w związku z tym do zatrzymania się procesów katalitycznych. Continue reading „Powtórna dawka bialka”

Sciany zyl

Ze względu na niskie ciśnienie, panujące w układzie żylnym, spowodowane wyczerpaniem się siły pędnej serca w obrębie układu włoskowatego, celem zapobiegania . zastojowi krwi i, co gorzej, powrotowi jej w kierunku sieci włoskowatej, większość żył jest wyposażona w tzw. zastawki żylne(valrulae yenosae). Pod nazwą tą rozumiemy kieszonkowate fałdy śródbłonka, skierowane otworem w kierunku prądu krwi. Tego rodzaju budowa zastawek nie stawia przeszkód prawidłowemu kierunkowi prądu krwi, gdyby jednak krew napotykała na swej drodze na przeszkody i miała dążność do powrotu, to zastawki otwierają się, zamykając szczelnie światło naczynia. Continue reading „Sciany zyl”

zespól gruczolów chlonnych rejonowych

Tak więc z całego ciała, a zwłaszcza z przewodu pokarmowego, spływa bezustannie prąd chłonki znajdując ujście w układzie żylnym. Ilość w ten sposób ściekającej z tkanek chłonki nie jest mała, obliczono bowiem, że wynosi ona u człowieka około dwóch litrów na dobę. Lwia część tej ilości przypada na układ chłonny przewodu pokarmowego, stanowiącego drogi, którymi wchłonięte przez nabłonek jelitowy tłuszcze dostają się do krwiobiegu ogólnego. Ujęcie opisowe ogółu naczyń chłonnych ustroju jest niezmiernie trudne, zadowolimy się przeto podziałem ich na dwa zasadnicze zespoły: – naczynia chłonne powierzchowne(vasa f:ymphatica superfic. ) i naczynia chłonne głębokie (rasa f:ymphatica prof. Continue reading „zespól gruczolów chlonnych rejonowych”

Hamowanie ścieżki hedgehog u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym Nevusa AD 4

Przewidywaliśmy 20% odsetek rezygnacji i planowaliśmy zapisać w sumie 41 pacjentów. Wykorzystaliśmy uogólniony model liniowy 11 do analizy szybkości nowych chirurgicznie kwalifikujących się nowotworów podstawnokomórkowych. Ponieważ liczba nowych chirurgicznie kwalifikujących się nowotworów podstawnokomórkowych jest zmienną zliczającą (tzn. Nieciągłą), wykorzystaliśmy rozkład Poissona i zastosowaliśmy naturalne ogniwo logu. Continue reading „Hamowanie ścieżki hedgehog u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym Nevusa AD 4”

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej jako terapia początkowa w napadowym migotaniu przedsionków

Istnieją ograniczone dane porównujące ablację cewnika o częstotliwości radiowej z leczeniem antyarytmicznym jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków. Metody
Losowo przypisaliśmy 294 pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków i brak historii stosowania leków przeciwarytmicznych do początkowej strategii leczenia ablacji cewnika o częstotliwości radiowej (146 pacjentów) lub terapii lekami przeciwarytmicznymi klasy IC lub klasy III (148 pacjentów). Kontynuacja obejmowała 7-dniowe nagranie Holtera z 3, 6, 12, 18 i 24 miesiącami. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były kumulacyjne i związane z wizytą obciążenia związane z migotaniem przedsionków (tj. Continue reading „Ablacja prądem o częstotliwości radiowej jako terapia początkowa w napadowym migotaniu przedsionków”

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej jako terapia początkowa w napadowym migotaniu przedsionków AD 5

Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą oprogramowania SPSS, wersja 19 (IBM); Oprogramowanie BMDP, wydanie 8.1 (Rozwiązania statystyczne); i oprogramowanie Stata, wersja 11 (StataCorp). Dwustronna wartość P mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Continue reading „Ablacja prądem o częstotliwości radiowej jako terapia początkowa w napadowym migotaniu przedsionków AD 5”

Globalny, regionalny i krajowy obrót w chorobie reumatycznej serca, 1990-2015 ad 7

Leczenie przez całe życie w reumatologicznych chorobach serca, choć skuteczne, stawia duże wymagania systemom zdrowotnym.25 Główne niedociągnięcia w opiece medycznej i chirurgicznej nad reumatycznymi chorobami serca zostały udokumentowane w krajach, w których schorzenie to występuje endemicznie, nawet w ośrodkach trzeciego stopnia26. Skorygowaliśmy dane wejściowe dotyczące śmiertelności, zmieniając kody pośrednich lub nieokreślonych przyczyn śmierci, w tym niewydolności serca, i ta korekta znacznie zwiększyła szacunkową liczbę zgonów z powodu reumatycznej choroby serca. Postępy w metodach postępowania z kodami przyczyn zgonu są ważnym elementem ulepszonych szacunków śmiertelności z powodu reumatycznych chorób serca. Jednocześnie jest prawdopodobne, że niektóre zgony z powodu udaru i zapalenia wsierdzia są źle zakodowane, więc nie możemy oszacować, ile z 6,3 miliona przypadków udaru i 85 000 zgonów z powodu zapalenia wsierdzia, które oszacowano na 2015 rok, było w rzeczywistości wynikiem choroby reumatycznej serca. .20
Nasze szacunki dotyczące rozpowszechnienia choroby są podobne do tych w niedawnej metaanalizie badań przesiewowych, w których wykazano, że ogólna częstość występowania reumatycznych chorób serca w krajach o niskich i średnich dochodach mieści się w zakresie od 2,7 przypadków na 1000 populacji ( klinicznie manifest choroba ) do 21,1 przypadków na 1000 populacji (w przypadku klinicznie cichej choroby) .7 Wśród subklinicznych przypadków reumatycznej choroby serca, które są wykrywane w badaniu echokardiograficznym (określanym jako borderline reumatyczna choroba serca), niektórzy mogą przejść do określonego serca reumatycznego choroby, podczas gdy inne mogą się cofać. Continue reading „Globalny, regionalny i krajowy obrót w chorobie reumatycznej serca, 1990-2015 ad 7”

Leczenie przerzutowego czerniaka za pomocą autologicznych komórek T CD4 + przeciwko NY-ESO-1

Opracowaliśmy metodę in vitro do izolowania i ekspansji autologicznych klonów komórek T CD4 + ze specyficznością antygenu NY-ESO-1 związanego z czerniakiem. Wlewaliśmy te komórki pacjentowi z opornym na leczenie przerzutowym czerniakiem, który nie przeszedł żadnego wcześniejszego leczenia kondycjonującego lub cytokiny. Pokazujemy, że przeniesione limfocyty T CD4 + pośredniczą w trwałej klinicznej remisji i prowadzą do endogennych odpowiedzi na antygeny czerniaka inne niż NY-ESO-1.
Wprowadzenie
Komórki T cytotoksyczne CD8 + można zbierać od pacjenta z rakiem, ekspandować in vitro, selekcjonować pod względem swoistości wobec antygenu związanego z nowotworem i podawać z powrotem pacjentowi. Takie autologiczne limfocyty T w badaniach klinicznych wykazały korzystny wpływ u niektórych pacjentów z rakiem.1-5 Cytotoksyczne działanie przeciwnowotworowe limfocytów T CD8 + zależy od limfocytów T CD4 +, które zapewniają komórkom T CD8 + czynniki wzrostu, takie jak interleukina 2 i mogą pośredniczyć w niszczeniu komórek nowotworowych bezpośrednio lub pośrednio.5-8 Czynniki wzrostu, takie jak interleukina-2 mogą działać w sposób autokrynny, co w zasadzie umożliwiłoby infuzję komórek T CD4 + w celu proliferacji u pacjenta i stymulację endogennego przeciwrakowe limfocyty T CD8 +. Continue reading „Leczenie przerzutowego czerniaka za pomocą autologicznych komórek T CD4 + przeciwko NY-ESO-1”

Niskie dochody, rozwój społeczny i dobre zdrowie: historia dwunastu krajów

Czy wzrost dochodów państw niezbędnych lub wystarczających dla dobrego zdrowia ich mieszkańców. W tej książce James Riley twierdzi, że tak nie jest. Wplecione w studia przypadków 12 krajów o niskim dochodzie, które osiągnęły wysoką oczekiwaną długość życia, są dwoma wzajemnie powiązanymi tematami. Po pierwsze, nie ma jednego wytłumaczenia dla wzrostu średniej długości życia w tych krajach. Zwiększony dostęp do opieki zdrowotnej, ścisłe programy zwalczania malarii, ulepszona edukacja zdrowotna i programy szczepień odegrały pewną rolę, ale każdy kraj podążał inną trajektorią, która była podyktowana lokalnym środowiskiem i wypadkami historycznymi. Continue reading „Niskie dochody, rozwój społeczny i dobre zdrowie: historia dwunastu krajów”