Powtórna dawka bialka

Jeżeli zablokujemy komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego u zwIerzęcia uczulonego przez wprowadzenie do krwi tuszu, błękitu trypanowego, kolargolu lub innych ciał blokujących ten układ, to wstrząs nie wystąpi i raczej występuje odczulenie. Na podstawie różnych doświadczeń wygląda wtedy tak, że po pierwszym wprowadzeniu białka, to jest w okresie wylęgania anafilaksji, układ siateczkowo-śródbłonkowy jest podrażniony i występuje większe wytwarzanie przeciwciał. Powtórna dawka białka wywołuje blokadę układu siateczkowo-śródbłonkowego, gdyż uczulone komórki tego układu wychwytują wprowadzone białko. Prawdopodobnie więc białko, które wychwytują komórki uczulonego układu siateczkowo-śródbłonkowego, łączy się z przeciwciałami znajdującymi się wewnątrz komórek tego układu. W związku z absorbcją dopełniacza dochodzi do zmian w czynności enzymów koniecznych dla życia komórki i w związku z tym do zatrzymania się procesów katalitycznych. Continue reading „Powtórna dawka bialka”

Uklad tetniczy strony podeszwowej stopy

Układ tętniczy strony podeszwowej stopy u świni . Obydwie sieci cechuje wybitna dążność do tworzenia licznych zespoleń, ułatwiających swobodny dopływ krwi we wszelkich warunkach mechanicznego obciążenia stopy. Unaczyniają one tkanki stępu i śródstopia, a wreszcie ześrodkowują się w t t . palcowych właściwych(aa. digitales propriae), zaopatrujących odcinki najbardziej wystawione na ochłodzenie. Continue reading „Uklad tetniczy strony podeszwowej stopy”

zwezanie srednicy przekroju naczyn wloskowatych

W ogóle da się powiedzieć, że zwężanie średnicy przekroju naczyń włoskowatych; a nawet ich całkowite zamknięcie wywołują gałązki naczyniowe zwężające układu współczulnego (rasoconstrictoresl), adrenalina nadnerczy i wazopressyna płata tylnego przysadki. Wręcz odmiennie, a więc naczyniorozszerzająco działają układ przywspółczulny (vasodiiatatoresl), acetylocholina i histamina. Według niektórych autorów należy rozróżniać dwa rodzaje naczyń włoskowatych: – nn. włoskowate odżywcze i nn. włoskowate czynnościowe. Continue reading „zwezanie srednicy przekroju naczyn wloskowatych”

W tym przypadku stoja jej na drodze trzy kolejne sieci wloskowate

W tym przypadku stoją jej na drodze trzy kolejne sieci włoskowate: sieć włoskowata przewodu pokarmowego lub śledziony, sieć włoskowata wątroby i wreszcie sieć włoskowata płucna. Czas całkowitego obiegu krwi od komory lewej do przedsionka lewego serca obejmuje przeciętnie okres odpowiadający 27 systolom serca. Stanowi to u człowieka około 23 sekund. Szybkość zatem przepływu krwi jest znaczna, szybkość jednak. krwiobiegu w sieci włoskowatej jest mała, wynosi bowiem zaledwie 0,5 mm na sekundę, tj. Continue reading „W tym przypadku stoja jej na drodze trzy kolejne sieci wloskowate”

Analizy korelacji immunologicznej w teście na skuteczność szczepionki przeciwko HIV-1 AD 8

Przedstawiono wyniki analizy korelacji immunologicznej skuteczności szczepionki przeciwko RV144 HIV-1. To skorelowane badanie zaprojektowano jako hipotezę generującą i wrażliwą na wykrycie silnych korelatów ryzyka zakażenia.23 Zidentyfikowana korelacja ryzyka infekcji może być przyczyną indukowanej przez szczepionkę ochrony przed zakażeniem HIV-1, odpowiednikiem innych niezidentyfikowanych odpowiedzi immunologicznych, które są rzeczywiście odpowiedzialne za ochronę lub marker narażenia na HIV-1 lub podatność na infekcję.1-3 Aby ustalić, czy ryzyko zakażenia jest związane z ochroną szczepionki, należy je przetestować w dodatkowych badaniach skuteczności szczepionek klinicznych lub przetestować w Modele zwierzęce.1-3 Rozległe badania pilotażowe immunogenności wykazały 17 testów limfocytów T, przeciwciał i testów odporności wrodzonej, które zostały uszeregowane pod priorytet z wcześniej zaplanowanymi analizami pierwotnymi i wtórnymi w celu zmaksymalizowania mocy statystycznej w analizie pierwotnej w celu wykrycia korelatów ryzyka infekcji.
Spośród sześciu zmiennych testowych wybranych do analizy pierwotnej, dwie wykazały znaczące korelacje z zakażeniem wśród biorców szczepionki: przeciwciało IgG wiążące się z rusztowaniem V1V2 Env korelowało odwrotnie z infekcją, a wiązanie przeciwciała IgA z Env korelowało bezpośrednio z zakażeniem. Te dwa korelacje ryzyka, łącznie wzięte, były silnie skorelowane ze stopniem zakażenia i mogą generować ważne hipotezy dotyczące odpowiedzi immunologicznej wymagane do ochrony przed HIV-1,1-3 w celu poprawy wyboru pierwotnych punktów końcowych w kolejnych badaniach szczepionek HIV-1, 24 i prowadzić do ulepszonych szczepionek. Continue reading „Analizy korelacji immunologicznej w teście na skuteczność szczepionki przeciwko HIV-1 AD 8”

Hamowanie ścieżki hedgehog u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym Nevusa AD 3

Badanie pacjentów i leczenie
Wszyscy pacjenci otrzymali kliniczną diagnozę zespołu podstawnokomórkowego (ang. Basal-cell nevus syndrome) na podstawie co najmniej dwóch głównych kryteriów, i wszyscy mieli łącznie co najmniej 10 chirurgicznie kwalifikujących się nowotworów podstawnokomórkowych obecnych przy wejściu do badania lub usuniętych podczas poprzednich 2 lat. Pacjenci byli losowo przydzielani zgodnie z wygenerowaną komputerowo listą randomizacji i nie byli uwarstwiani na podstawie wcześniejszej stopy rozwoju raka podstawnokomórkowego.
Każdy pacjent otrzymał badany lek przez maksymalnie 18 miesięcy, aż do pojawienia się nietolerowanych efektów toksycznych lub klinicznego pogorszenia choroby (zdefiniowanego jako> 60 nowych chirurgicznie kwalifikujących się nowotworów podstawnokomórkowych lub podwojenia łącznej długości najdłuższej z istniejących lub nowych chirurgicznie raki komórkowe). Continue reading „Hamowanie ścieżki hedgehog u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym Nevusa AD 3”