ANTYANAFILAKSJA

ANTYANAFILAKSJA wprowadzenie dużych dawek antygenu nie wywołuje objawów . Ten stan nazywamy antyanafilaksją. Najszybciej odczulenie tak małymi dawkami powstaje- po powtórnym wstrzyknięciu antygenu do krwi, bo prawie natychmiast. Po 2 – godzinach uzyskujemy odczulenie po wprowadzeniu małych dawekantygenu dootrzewnowo i po 4 godzinach po wprowadzeniu podskórnym. W ten sposób odczulona świnka morska znosi później bez szkody nawet kilkaset śmiertelnych dawek antygenu. Continue reading „ANTYANAFILAKSJA”

Anafilatoksyna

Anafilatoksyna nie traci swoich właściwości trujących przy ogrzewaniu do 56°, przy ciepłotach zaś wyższych rozpada się. Alkohol nie strąca anafilatoksyny. Również inni badacze stali na stanowisku, że w anafilaksji dochodzi do wytwarzania się enzymów, rozszczepiających białko po uczuleniu zwierzęcia. Te enzymy, rozkładając szybko i w znacznej ilości wtórnie wprowadzone białko, powodują powstawanie trujących ciał z rozpadającego się białka i one to warunkują wstrząs. Anafilatoksynę można otrzymać również z rozmaitych bakterii toksyn i innych ciał. Continue reading „Anafilatoksyna”

UKLAD NACZYNIOWY WLOSKOWATY

UKŁAD NACZYNIOWY WŁOSKOWATY B. Układ włoskowaty. Jak już była mowa powyżej, ostatecznym przeznaczeniem i celem układu tętniczego jest utworzenie – sieci włoskowatej (re te capiilare), przenikającej wszystkie tkanki. Niezwykle cienka ścianka – naczyń włoskowatych (rasa, capillaria) jest utworzona przez spłaszczony –śródbłonek (endothelium), na którym widnieją od zewnątrz kurczliwe – komórki Rougeta albo – pericyty, mogące wpływać na wielkość średnicy naczynia, a nawet zupełnie zamykać jego światło. Cienka ścianka naczynia włoskowatego jest miejscem filtracji, osmozy i dyfuzji, jakie ustawicznie się odbywają między krwią i środowiskiem międzykomórkowym tkanek . Continue reading „UKLAD NACZYNIOWY WLOSKOWATY”

UKLAD NACZYNIOWY CHLONNY

UKŁAD NACZYNIOWY CHŁONNY Układ naczyniowy chłonny służy do odprowadzania – chłonki z wszelkich przestrzeni chłonnych do wnętrza układu żylnego, a w szczególności do żyły czczej przedniej, w bezpośrednim sąsiedztwie ujścia do niej pnia dwujarzmowego. W ten sposób układ chłonny, szeroko rozpowszechniony wśród wszystkich kręgowców, może być uważany za pewnego rodzaju uzupełnienie układu żylnego. Z powyższego określenia bynajmniej nie wynika, byśmy już obecnie mogli mieć wyraźny pogląd na istotę układu chłonnego. W rzeczywistości pomimo licznych prac z tego zakresu, w których udział anatomów polskich (H. Hoyer i jego uczniowie) zaznacza się wybitnie, układ chłonny stanowi jeden z tych działów anatomii kręgowców, który może w przyszłości okazać wiele niespodzianek. Continue reading „UKLAD NACZYNIOWY CHLONNY”

Globalny, regionalny i krajowy obrót w chorobie reumatycznej serca, 1990-2015 ad 6

W latach 1990-2015 częstość występowania standaryzacji wiekowej znacząco spadła w kilku regionach (rys. 4B). W 2015 r. Standaryzacja wiekowa utrzymywała się na najwy.szym poziomie w Oceanii, a następnie w środkowej Afryce subsaharyjskiej i Azji Południowej. W 2015 r. Continue reading „Globalny, regionalny i krajowy obrót w chorobie reumatycznej serca, 1990-2015 ad 6”

Blokada PD-1 za pomocą Pembrolizumabu w zaawansowanym raku z komórek Merkla

Merkel-cell carcinoma jest agresywnym rakiem skóry związanym z ekspozycją na światło ultrafioletowe i poliomawirusy komórek Merkla (MCPyV). Zaawansowany rak komórek Merkela często reaguje na chemioterapię, ale reakcje są przejściowe. Blokowanie zaprogramowanej śmierci immunologicznej (PD-1) jest przedmiotem zainteresowania, ponieważ guzy te często wyrażają PD-L1, a komórki T specyficzne względem MCPyV wyrażają PD-1. Metody
W tym wieloośrodkowym, drugim, niekontrolowanym badaniu, przypisaliśmy dorosłych zaawansowanym rakiem z komórek Merkela, którzy nie otrzymali wcześniejszej terapii ogólnoustrojowej w celu otrzymania pembrolizumabu (anty-PD-1) w dawce 2 mg na kilogram masy ciała co 3 tygodnie . Pierwszorzędowym punktem końcowym był obiektywny wskaźnik odpowiedzi zgodnie z kryteriami oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych, wersja 1.1. Continue reading „Blokada PD-1 za pomocą Pembrolizumabu w zaawansowanym raku z komórek Merkla”

Czy opieka prewencyjna oszczędza pieniądze

W artykule Perspective autorstwa Cohen i wsp. (14 lutego) 1, wąska konstrukcja tego, co stanowi profilaktykę, prowadzi do błędnych wniosków o jej potencjalnym wpływie i opłacalności. Autorzy nie zajmują się interwencjami zapobiegawczymi, które mają miejsce poza gabinetem lekarskim. Należą do nich podstawowe publiczne usługi zdrowotne i wiele innych polityk bezpośrednio związanych ze zdrowiem (np. Przepisy dotyczące pasów bezpieczeństwa i polityki antynikotynowe). Continue reading „Czy opieka prewencyjna oszczędza pieniądze”

Błąd w sztuce lekarskiej

Kontrowersje wokół nowoczesnego systemu zaniedbań medycznych trwają od czasu pierwszego kryzysu związanego z nadużyciami w 1975 r., Ale dopiero w ciągu ostatnich kilku lat badania empiryczne wygenerowały dane niezbędne do dokładnego zrozumienia działania systemu. Frank Sloan i Lindsey Chepke umieszczają te dane w obszernym obrazie tej książki i, w przeciwieństwie do wielu innych komentatorów, robią to z godną pochwały obiektywnością. Największą siłą książki jest wykorzystanie danych przez autorów do obalenia mitów o błędach. Pokazują one, że płatności za nadużycia i składki nie wzrastają znacznie szybciej niż koszty opieki zdrowotnej ogólnie, a koszty nadużyć stanowią jedynie niewielki udział w ogólnej inflacji kosztów opieki medycznej. Nagły wzrost składek i brak ubezpieczenia, które charakteryzują kryzysy związane z nadużyciami, spowodowane są strukturą i funkcją branży ubezpieczeń nadużyć – a nie eksplozjami w postępowaniach sądowych. Continue reading „Błąd w sztuce lekarskiej”

Zespół hipereozynofilowy i Mepolizumab

Rothenberg i współpracownicy (wydanie z 20 marca) przedstawiają dane dotyczące stosowania mepolizumabu, przeciwciała monoklonalnego przeciwko interleukinie-5, w celu oszczędzania kortykosteroidów u pacjentów z zespołem hipereozynofilowym niezagrażającym życiu, którzy byli negatywni w stosunku do FIP1L1-PDGFRA. Chociaż dawka kortykosteroidu i liczba granulocytów kwasochłonnych były istotnie obniżone u pacjentów w grupie leczonej mepolizumabem, w porównaniu z grupą placebo, nie wykazano jednoznacznie zmniejszenia stężenia kortykosteroidów z mepolizumabem. Na przykład w grupie otrzymującej mepolizumab duszność i astma wystąpiły odpowiednio u 16% i 5% pacjentów, a jeden pacjent zmarł z powodu zatrzymania krążenia. Ponieważ zajęcie serca i zajęcie płuc są głównymi przyczynami śmiertelności i zachorowalności2,3 w zespole hipereozynofilowym, a autorzy zauważają, że niektóre działania niepożądane mogły być spowodowane wycofaniem prednizonu, jakie elementy kliniczne różnicują takie zdarzenia niepożądane od progresji choroby i braku skuteczność leczenia.
Federico Verzegnassi, MD
Uniwersytet Burlo Garofolo, 34100 Triest, Włochy
com
3 Referencje1. Continue reading „Zespół hipereozynofilowy i Mepolizumab”

Przechowywanie czerwonych krwinek i powikłania kardiochirurgiczne

Koch i wsp. (Wydanie z 20 marca) donosi o zwiększonym ryzyku powikłań pooperacyjnych i śmierci u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym, którzy otrzymali krew, która była przechowywana przez ponad 2 tygodnie, w porównaniu do osób otrzymujących nowszą krew. Wyniki te są podobne do wyników z niedawno opublikowanego badania; w tym badaniu jednak korekta ryzyka dla zakłócających wpływów zanegowała efekt przechowywania. Koch i in. prezentują głównie dane nieobarczone ryzykiem, pomimo znacznych różnic między grupami. Continue reading „Przechowywanie czerwonych krwinek i powikłania kardiochirurgiczne”