Poligeny, przewidywanie ryzyka i ukierunkowane zapobieganie rakowi piersi czesc 4

Ryzyko to jest oparte na opublikowanym względnym ryzyku alleli wynoszącym 1,266,28, przy czym ryzyko specyficzne dla genotypu jest skorygowane w stosunku do średniego ryzyka w populacji. Szacowana częstość występowania tych trzech grup w populacji wynosi odpowiednio 38%, 47% i 14%, a ryzyko wystąpienia raka piersi w ciągu całego życia wynosi 10% w przypadku kobiet, u których występuje jeden allel ryzyka, a 13% u kobiet z dwoma allelami ryzyka. . Zatem gdybyśmy mieli genotypować 100 osób dla rs2981582 i zastosować środek zapobiegawczy dla heterozygot i homozygot, zidentyfikowalibyśmy 47 heterozygot i 14 homozygot, wśród których liczba przypadków raka sutka w ciągu całego życia byłaby zmniejszona z 4,6 w przypadku heterozygot ( 10% z 47 heterozygot) i 1,8 w homozygotach (13% z 14 homozygot) odpowiednio do 2,8 i 1,1. Całkowita redukcja przypadków raka piersi wynosiłaby 2,6 na 100 kobiet poddanych badaniu przesiewowemu. Wyniki
Rysunek 1. Rysunek 1. Rozkład ryzyka genetycznego w populacji. Logarytmiczna relatywna skala ryzyka od -0,4 do 0,4 jest odpowiednikiem od 0,4 do 2,5 na względnej skali ryzyka.
Na podstawie siedmiu alleli ryzyka wymienionych w tabeli istnieje 2187 możliwych kombinacji genotypów. W Wielkiej Brytanii 56 z 10 milionów kobiet nosi dwie kopie allelu niskiego ryzyka dla każdego genu. Przyjmując model multiplikatywny dla interakcji między tymi allelami, względne ryzyko raka piersi w tej grupie wynosi 0,43 w porównaniu ze średnią populacji, a ryzyko życia raka piersi wynosi 4,2% w porównaniu ze średnią populacji wynoszącą 9,4%. W Wielkiej Brytanii 7 z 10 milionów kobiet nosi dwie kopie allelu ryzyka dla każdego genu. Ich względne ryzyko wynosi 2,7, co odpowiada 23% ryzyku życia. Ryzyko kobiet o najwyższym ryzyku jest 6,3 razy większe niż u kobiet o najniższym ryzyku. Figura pokazuje rozkład populacji według względnego ryzyka raka piersi. Rozkład ryzyka na logarytmicznej skali względnego ryzyka jest zbliżony do rozkładu normalnego, ze średnią tuż poniżej 0, zgodnie z przewidywaniami modelu polygenicznego. Rozkład przypadków jest przesunięty w prawo, ze średnią nieco ponad 0.
Rysunek 2. Rycina 2. Proporcje przypadków raka piersi wyjaśnione przez odsetek ludności przy najwyższym ryzyku dla choroby. Szacunki oparte na obecnie znanych allelach podatności są wskazywane grubą linią. Szacunki oparte na najlepszym scenariuszu, w którym znane są wszystkie możliwe allele wrażliwości na raka piersi, wskazują na cienką linię.6 Wykres pokazuje, że połowa populacji o najwyższym ryzyku raka piersi na podstawie genotypu w siedmiu znanych lokalizacjach podatności odpowiada za 60% wszystkich przypadków raka piersi (litego diamentu), a 20% przy najwyższym ryzyku stanowi 28% wszystkich przypadków (stały kwadrat). Gdyby znane były wszystkie możliwe allele podatności, odpowiednie proporcje oparte na genotypie wynosiłyby 88% (otwarty diament) i 64% (otwarty kwadrat).
Populacja w górnej połowie dystrybucji ryzyka stanowi 58% wszystkich przypadków raka piersi, a 10% populacji obciążonej największym ryzykiem stanowi 15% wszystkich przypadków. Na rycinie 2 przedstawiono odsetek przypadków uwzględnionych w danej proporcji populacji powyżej określonego ryzyka, w oparciu o rozkład ryzyka generowany przez siedem znanych wspólnych alleli
[więcej w: usg tarczycy bydgoszcz, poligeny, paradygmaty zdrowia ]