Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków ad 7

W naszym badaniu próbnym uwzględniliśmy ratujący CPAP, ponieważ w naszym poprzednim badaniu równości po leczeniu ekstubacyjnym 8 prawie połowa niemowląt, u których zawiodło leczenie wysokoprzepływowe, nie wymagała intubacji po otrzymaniu ratunkowego CPAP. Chociaż CPAP był związany z niższą częstością niepowodzeń leczenia niż terapia z wysokim przepływem, tempo intubacji nie różniło się istotnie pomiędzy dwiema grupami leczenia; ponadto niemowlęta w grupie z wysokim przepływem miały znacząco niższy odsetek urazów nosa. Jednakże niemowlęta w grupie z wysokim przepływem częściej otrzymywały krótki uzupełniający tlen, a średni czas trwania wspomagania oddychania był dzień dłuższy w tej grupie. Kliniczne znaczenie tych wyników jest niepewne.
Oślepienie interwencji nie było możliwe; w związku z tym, aby zminimalizować błąd systematyczny, wykorzystaliśmy wcześniej określone, obiektywne kryteria do określenia pierwotnego wyniku. Continue reading „Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków ad 7”

Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków ad 6

Mediana czasu trwania wsparcia oddechowego była o dzień dłuższa w grupie z wysokim przepływem niż w grupie CPAP (4 vs. 3 dni, P = 0,005), a niemowlęta w grupie z wysokim przepływem były znacznie bardziej podatne na otrzymywanie uzupełniającego tlenu podczas ich przyjęć (78,1% w porównaniu z 69,6%, P = 0,02). Rozpoznania układu oddechowego u uczestniczących niemowląt przedstawiono w rozdziale 3.3 Dodatku Uzupełniającego. Tabela 4. Tabela 4. Continue reading „Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków ad 6”

Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków ad 5

W dniu 12 czerwca 2015 r., Po przeanalizowaniu pierwotnych danych dotyczących wyników dla pierwszych 515 rekrutowanych niemowląt, niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zalecił przerwanie badania, ponieważ wystąpiła wysoce znacząca różnica (p <0,001) w wysokości pierwotny wynik pomiędzy grupami terapeutycznymi i ciągła rekrutacja były bardzo mało prawdopodobne, aby pokazać CPAP nie gorszą terapię wysokoprzepływową. Komitet sterujący zakończył rekrutację 16 czerwca 2015 r. Badaj pacjentów
Rycina 1. Ryciny 1. Liczby niemowląt poddanych skriningowi, przypisanych do grupy badawczej i włączonych do analizy pierwotnej. Continue reading „Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków ad 5”

Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków czesc 4

Dodatkowym drugorzędnym wynikiem był koszt opieki, obliczony na podstawie danych dla niemowląt we wszystkich uczestniczących jednostkach australijskich (435 niemowląt) (sekcja 4.1 w dodatku uzupełniającym) .18 Pełna lista wcześniej określonych wyników wtórnych znajduje się w protokole badania oraz w sekcji 2.3 Dodatku Uzupełniającego. Poważne zdarzenia niepożądane zdefiniowano jako śmierć przed wypisem ze szpitala i odma opłucnowa lub inny wyciek powietrza podczas przydzielonego leczenia. Dane zbierano do czasu śmierci lub wypisu do domu.
Analiza statystyczna
Na podstawie danych z uczestniczących ośrodków australijskich oszacowaliśmy, że niepowodzenie leczenia w ciągu 72 godzin po randomizacji wystąpi u 17% niemowląt, którym przydzielono CPAP. Ustaliliśmy margines nieineriorności dla leczenia wysokoprzepływowego o 10 punktów procentowych powyżej wskaźnika niepowodzenia leczenia CPAP. Continue reading „Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków czesc 4”

Blokada PD-1 za pomocą Pembrolizumabu w zaawansowanym raku z komórek Merkla ad 6

W dniu 12 lutego 2016 r. Wystąpiło 11 przypadków progresji choroby lub zgonu. Charakterystykę odpowiedzi na anty-PD-1 przedstawiono na rycinie 1. W sumie 25 pacjentów miało co najmniej jedną ocenę guza podczas leczenia, z których 14 miało potwierdzoną odpowiedź (4 z pełną odpowiedzią i 10 z częściową odpowiedzią) , reprezentujący obiektywny wskaźnik odpowiedzi na poziomie 56% (95% przedział ufności [CI], 35 do 76). Ponadto pacjent z niepotwierdzoną odpowiedzią częściową nadal otrzymuje leczenie. Continue reading „Blokada PD-1 za pomocą Pembrolizumabu w zaawansowanym raku z komórek Merkla ad 6”

Blokada PD-1 za pomocą Pembrolizumabu w zaawansowanym raku z komórek Merkla ad 5

Charakterystykę pacjenta na początku badania przedstawiono w Tabeli 1. Mediana wieku pacjentów wynosiła 68 lat (zakres od 57 do 91). Dziewięciu pacjentów zostało sklasyfikowanych jako guzy z ujemnym mianem MCPyV (35%), a 17 zostało sklasyfikowanych jako mających nowotwór MCPyV-dodatni (65%). Żaden pacjent nie otrzymał wcześniejszej terapii systemowej w zaawansowanym raku z komórek Merkela; jednak jeden pacjent otrzymał chemioterapię uzupełniającą ponad 6 miesięcy przed rozpoczęciem badania. Aktywność kliniczna
Ryc. Continue reading „Blokada PD-1 za pomocą Pembrolizumabu w zaawansowanym raku z komórek Merkla ad 5”

Blokada PD-1 za pomocą Pembrolizumabu w zaawansowanym raku z komórek Merkla czesc 4

Szkiełka poddano indukowanemu ciepłem epitopowi pobierania i blokowaniu endogennej peroksydazy przed inkubacją z pierwszorzędowym przeciwciałem (klon anty-PD-L1 mAb 22C3 [Merck Research Laboratories] lub kozim przeciwciałem poliklonalnym anty-PD-1 [R & D Systems]). Wiązanie antygen-przeciwciało wizualizowano za pomocą 3,3 -diaminobenzydyny (Dako) dla PD-L1 lub Alexa Fluor 488 (Invitrogen) dla PD-1. Próbki uznano za pozytywne dla PD-L1, jeśli 1% lub więcej komórek nowotworowych eksprymowało PD-L1. Skrawki nowotworowe zabarwiono również anty-CD8 (klon 144B, Dako) w celu wykrycia limfocytów T CD8 +. Wewnątrzmacotorowe limfocyty T CD8 + (całkowicie otoczone guzem i nie opierające się podścieliskiem) zostały ocenione przez dermatopatologa, który nie był świadomy cech pacjenta, jak opisano wcześniej25 i na rysunku S2 w dodatkowym dodatku. Continue reading „Blokada PD-1 za pomocą Pembrolizumabu w zaawansowanym raku z komórek Merkla czesc 4”

Blokada PD-1 za pomocą Pembrolizumabu w zaawansowanym raku z komórek Merkla cd

Pacjenci, u których wystąpiły zmiany progowe w docelowych lub niedokolorowanych zmianach lub u których wystąpiły nowe zmiany chorobowe, mogli kontynuować terapię, jeśli byli bezobjawowi, mieli sprawność w skali ECOG 0 lub i nie mieli dowodów na szybki postęp; pacjentów oceniano 4 tygodnie później, aby ocenić możliwy dalszy postęp. Celem tego badania było określenie skuteczności klinicznej pembrolizumabu jako pierwszej terapii systemowej u pacjentów z zaawansowanym rakiem z komórek Merkela. Pierwszorzędowym punktem końcowym był obiektywny wskaźnik odpowiedzi mierzony zgodnie z RECIST, wersja 1.1.19. Dodatkowe punkty końcowe to czas przeżycia bez progresji, przeżycie całkowite i czas trwania odpowiedzi. Wszystkie zdarzenia niepożądane oceniano zgodnie ze Wspólnymi Kryteriami Terminologii NCI dla Zdarzenia Niepo.ądanego, wersja 4.21 Głównym celem badawczym było zbadanie potencjalnych korelatów laboratoryjnych pod względem aktywności klinicznej pembrolizumabu. Continue reading „Blokada PD-1 za pomocą Pembrolizumabu w zaawansowanym raku z komórek Merkla cd”

Blokada PD-1 za pomocą Pembrolizumabu w zaawansowanym raku z komórek Merkla ad

W przypadku zaawansowanego raka komórek Merkela chemioterapia cytotoksyczna zapewnia medianę czasu przeżycia bez progresji wynoszącą zaledwie 3 miesiące. 6,6 Rak komórek Merkla od dawna uważany jest za nowotwór immunogenny, ponieważ występuje częściej i ma gorsze rokowanie u osób z niedoborem odporności. niż u osób bez immunosupresji.8 Stwierdzono dwa główne czynniki sprawcze: światło ultrafioletowe (UV) i poliomawirusy komórek Merkla (MCPyV), których duży antygen T ulega ekspresji w komórkach nowotworowych i inaktywuje p53 i Rb.9 Około 80 % raków z komórek Merkla jest związanych z MCPyV, a pacjenci z tymi nowotworami często produkują komórki T specyficzne względem antygenu T i przeciwciała, które zwiększają się wraz z postępem choroby i zmniejszają się dzięki skutecznej terapii. 10-12 Raki z komórek Merkla związane z rakiem skrajnie niskie obciążenia mutacyjne, w przeciwieństwie do indukowanych przez UV, raków Merkela, z ujemnym MCPyV, które charakteryzują się obciążeniem mutacyjnym, które jest około 100 razy większe niż h igh.13-15 Kilka badań wykazało, że około 50% raków komórek Merkela eksprymuje PD-1 na limfocytach naciekających nowotwór i eksprymuje PD-L1 na komórkach nowotworowych lub naciekających makrofagi w modelu oporności adaptacyjnej (z ekspresją skoncentrowaną na wiodące krawędzie guza), co sugeruje endogenną odpowiedź immunologiczną reagującą na nowotwór, która może zostać uwolniona przez leki anty-PD-1 lub anty-PD-L1.11,16-18 Obecne badanie zostało podjęte w celu oceny skuteczności pembrolizumabu, terapii anty-PD-1, u pacjentów z zaawansowanym rakiem z komórek Merkela, którzy wcześniej nie otrzymywali terapii ogólnoustrojowej i aby skorelować wyniki leczenia z poziomem MCPyV nowotworu i PD-L1.
Metody
Pacjenci
Kwalifikujący się pacjenci mieli co najmniej 18 lat i mieli odległego przerzutowego lub nawracającego locoregionalnego raka komórek Merkela, który nie podlegał definitywnemu zabiegowi chirurgicznemu lub radioterapii; mierzalna choroba zgodnie z Kryteriami oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych, wersja 1.1; status wydajności Wschodniej Spółdzielczej Onkologii (EGOG) wynoszący 0 lub (w skali od 0 do 5, przy niższych punktach wskazujących na mniejszą niepełnosprawność); oraz prawidłową czynnością narządu i szpiku kostnego.19,20 Kluczowymi kryteriami wykluczenia była wcześniejsza terapia ogólnoustrojowa w przypadku nieresekcyjnego raka komórek Merkela, diagnoza niedoboru odporności lub trwająca ogólnoustrojowa terapia immunosupresyjna, aktywna choroba autoimmunologiczna, współistniejący drugi nowotwór i aktywne przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego. Continue reading „Blokada PD-1 za pomocą Pembrolizumabu w zaawansowanym raku z komórek Merkla ad”

Skuteczność szczepionki podjednostkowej Herpes Zoster dla dorosłych w wieku 70 lat lub starszych ad

Obecnie szczepionka zawierająca żywy, atenuowany wirus opryszczki (Zostavax, Merck) jest zatwierdzona do stosowania u dorosłych w wieku 50 lat lub starszych i jest zalecana dla dorosłych w wieku 60 lat lub starszych.2,18,19 Poddaje się badaniom szczepionka podjednostkowa wirusa półpaśca (HZ / su, GSK Vaccines) zawierająca glikoproteinę EZ VZ i system adiuwantowy AS01B w celu zapobiegania neuropatii półpaśca i poopryszczkowej u dorosłych w wieku 50 lat lub starszych.20-25 Poprzednio (Badanie Skuteczności Skuter u dorosłych w wieku 50 lat lub starszych [ZOE-50]) wykazało, że HZ / su wykazywało skuteczność szczepionkową wobec półpaśca wynoszącą 97,2%, co było zgodne we wszystkich grupach wiekowych.26 Chociaż 24% uczestników ZOE-50 było w wieku 70 lat lub starszych, badanie nie miało na celu ostatecznej oceny skuteczności szczepionki przeciw półpaścowi lub neuralgii popółpaścowej w tej grupie wiekowej. Dlatego równolegle z ZOE-50 przeprowadziliśmy drugą próbę z udziałem tylko osób dorosłych, które ukończyły 70. rok życia (badanie Skutic Skutic u dorosłych w wieku 70 lat lub starszych [ZOE-70]) w celu oceny skuteczności szczepionki przeciw herpes zoster w tej populacji; Oceniliśmy również skuteczność szczepionki przeciwko popółpęcherzowej neuralgii w połączonej populacji (tj. od ZOE-50 plus ZOE-70) u dorosłych w wieku 70 lat i starszych oraz u dorosłych w wieku 50 lat lub starszych.
Tutaj przedstawiamy wyniki ZOE-70. Continue reading „Skuteczność szczepionki podjednostkowej Herpes Zoster dla dorosłych w wieku 70 lat lub starszych ad”