Kontrola rytmu a kontrola dawki w przypadku migotania przedsionków i niewydolności serca ad

Dlatego przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, prospektywne, randomizowane badanie, aby przetestować hipotezę, że strategia kontroli rytmu zmniejszyłaby liczbę zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, w porównaniu ze strategią kontroli częstości, u pacjentów z migotaniem przedsionków i zastoinową niewydolnością serca. Metody
Projekt badania
Szczegóły tego protokołu zostały już wcześniej zgłoszone15. Badanie migotania przedsionków i zastoinowej niewydolności serca przeprowadzono w 123 ośrodkach w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Argentynie, Europie i Izraelu. Instytucjonalna komisja rewizyjna w każdym ośrodku zatwierdziła badanie, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę. Rekrutacja rozpoczęła się w maju 2001 r. I została zakończona w czerwcu 2005 r .; okres obserwacji zakończył się 30 czerwca 2007 r. Komitet sterujący zaprojektował badanie. Zarządzanie danymi i analizy zostały przeprowadzone w Montreal Centre Institute Coordinating Center. Wszyscy autorzy dokonali przeglądu i zredagowali rękopis oraz zapewnili kompletność i dokładność danych.
Wszyscy pacjenci nabyli własne leki nasercowe, z wyjątkiem przypadków niewystarczających zasobów finansowych. W tych przypadkach producenci dostarczali leki bez ponoszenia kosztów przez pacjentów.
Pacjenci
Aby się zakwalifikować, pacjenci musieli spełnić wszystkie następujące kryteria: frakcję wyrzutową lewej komory równą 35% lub mniej, mierzoną obrazowaniem jądrowym, echokardiografią lub angiografią serca, z testami wykonywanymi 6 miesięcy lub krócej przed rejestracją; historia zastoinowej niewydolności serca, która została zdefiniowana jako objawowa niewydolność serca klasy II lub IV w NYHA w ciągu ostatnich 6 miesięcy, stan bezobjawowy, w którym pacjent był hospitalizowany z powodu niewydolności serca w ciągu poprzednich 6 miesięcy, lub frakcja wyrzutowa lewej komory równa 25% lub mniejsza; historia migotania przedsionków (z dokumentacją elektrokardiograficzną), która została zdefiniowana jako jeden epizod trwający co najmniej 6 godzin lub wymagający kardiowersji w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub epizod trwający co najmniej 10 minut w ciągu poprzednich 6 miesięcy i poprzednia kardiowersja elektryczna dla migotanie przedsionków; i kwalifikują się do długotrwałej terapii w jednej z dwóch grup badawczych.
Kryterium wykluczenia było utrzymujące się migotanie przedsionków przez ponad 12 miesięcy, odwracalna przyczyna migotania przedsionków lub niewydolności serca, niewyrównana niewydolność serca w ciągu 48 godzin przed planowaną randomizacją, stosowanie leków przeciwarytmicznych w przypadku innych zaburzeń rytmu serca, blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia lub stopnia trzeciego (bradykardia <50 uderzeń na minutę), wywiad z zespołem długiego odstępu QT, wcześniejsza ablacja węzła przedsionkowo-komorowego, przewidywany przeszczep serca w ciągu 6 miesięcy, niewydolność nerek wymagająca dializy, brak kontroli urodzeń u kobiet w wieku rozrodczym, szacunkowa oczekiwana długość życia poniżej roku i wiek poniżej 18 lat.
Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy kontrolnej rytmu lub grupy kontrolującej częstość w sposób niezaślepiony. Randomizację przeprowadzono za pomocą permutowanych bloków o różnych rozmiarach i przeprowadzono stratyfikację zgodnie z ośrodkiem badawczym.
Terapie
Kontrola rytmu
Zalecono agresywną terapię zapobiegającą migotaniu przedsionków u pacjentów z grupy kontrolnej rytmu
[hasła pokrewne: endoprotezy stawu biodrowego, neomedica poznań, komórki merkla ]