Blokada angiotensyny II i dylatacja aorty w zespole Marfana czesc 4

Dwustronne wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną dla wszystkich testów statystycznych i modeli. Do wszystkich analiz wykorzystano oprogramowanie statystyczne Stata w wersji 9.0. Wyniki
Charakterystyka pacjentów przyjmujących terapię ARB
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 18 pacjentów przyjmujących terapię ARB. Dane demograficzne, kryteria diagnostyczne i informacje dotyczące leczenia 18 pacjentów pediatrycznych otrzymujących terapię ARB podano w Tabeli (oraz w Tabeli w Dodatku Uzupełniającym). U wszystkich pacjentów występowały nasilone powiększenie korzenia aorty, ze średnią (. SD) średnicą korzenia aorty 3,67 . 0,53 cm i średnią wartością aorty-zrębu wynoszącą 7,21 . 2,69 w momencie rozpoczęcia terapii ARB. Mediana czasu leczenia przed rozpoczęciem leczenia ARB wynosiła 48,6 miesiąca, a mediana siedmiu echokardiogramów na pacjenta. Wiek rozpoczęcia terapii ARB wynosił od 14 miesięcy do 16 lat. Wszyscy pacjenci otrzymywali maksymalne dawki oparte na wadze w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Pacjenci byli obserwowani przez medycynę 26,1 miesiąca podczas otrzymywania terapii ARB i mieli medianę pięciu echokardiogramów w tym okresie.
W momencie analizy danych dwóch pacjentów, u których wystąpiło ciężkie powiększenie korzenia aorty w momencie rozpoczęcia leczenia ARB (4,2 cm w jednym i 4,4 cm w drugim), uprzednio zaplanowano profilaktyczne zastąpienie korzenia aorty ich średnica korzenia aorty osiągnęła około 4,5 cm. Trzeci pacjent wymagał naprawy zastawki mitralnej z powodu niewydolności zastawki i dysfunkcji lewej komory. Dane dla tych trzech pacjentów zostały ocenzurowane w czasie operacji.
Skutki uboczne
Tabela 2. Tabela 2. Porównanie pomiarów hemodynamicznych przed i po zainicjowaniu terapii ARB. Po rozpoczęciu leczenia ARB nie zaobserwowano istotnych zmian w średnim skurczu serca, średnim skurczowym ciśnieniu krwi lub średnim rozkurczowym ciśnieniu krwi, w porównaniu z poprzednim okresem, w którym pacjenci otrzymywali leki beta-adrenolityczne, inhibitory ACE lub blokery kanału wapniowego (Tabela 2). Laboratoryjne wskaźniki czynności nerek były prawidłowe 3 miesiące po rozpoczęciu leczenia ARB u wszystkich pacjentów: mediana poziomu mocznika we krwi wynosiła 15 mg na decylitr (5,4 mmol na litr) (zakres od 7 do 25 mg na decylitr [2,5 do 8,9 mmol na litr]), a średni poziom kreatyniny w surowicy wynosił 0,5 mg na decylitr (44,2 .mol na litr) (zakres od 0,3 do 0,8 mg na decylitr [26,5 do 70,7 .mol na litr]). Nie odnotowano działań niepożądanych ani działań niepożądanych u pacjentów otrzymujących terapię ARB.
Wysokość i masa ciała podczas terapii ARB
Nastąpił spadek tempa zmiany wzrostu wysokości ciała po rozpoczęciu terapii ARB, ze znacznym spadkiem prędkości wzrostu i wartości wysokości-prędkości z, w porównaniu z wcześniejszymi wskaźnikami wzrostu (patrz Tabela 2 w Uzupełniającym dodatku) . Nie stwierdzono żadnych znaczących zmian w tempie zmian w pomiarach masy ciała. To odkrycie może być przypisane, przynajmniej częściowo, zmniejszeniu liniowego wzrostu i zależnych od wieku fluktuacji tempa zmiany wskaźnika masy ciała.
Dylatacja aortowo-korzeniowa podczas terapii ARB
Tabela 3
[hasła pokrewne: poligeny, komórki merkla, badanie ige cena ]