Ablacja prądem o częstotliwości radiowej jako terapia początkowa w napadowym migotaniu przedsionków AD 2

Komitet sterujący zaprojektował próbę, zebrał i przeanalizował dane oraz podjął decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Pierwszy autor opracował manuskrypt, a wszyscy autorzy przyczynili się do jego zmiany. Sponsorzy nie mieli wpływu na treść rękopisu. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za kompletność i dokładność danych i analiz oraz za wierność tego raportu w protokole próbnym, który jest dostępny pod adresem. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Deklaracją Helsińską i zostało zatwierdzone przez regionalne komisje etyczne i Duńską Agencję Ochrony Danych. Zdarzenia niepożądane zgłaszano corocznie do komisji etycznych. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę przed rejestracją.
Wybór pacjenta i losowanie
Rozpoznano pacjentów z objawowym napadowym migotaniem przedsionków, którzy zostali uznani za odpowiednich kandydatów do leczenia kontrolującego rytm. Kryteria włączenia obejmowały co najmniej dwa epizody objawowego migotania przedsionków w ciągu poprzedzających 6 miesięcy, ale nie wystąpił epizod migotania przedsionków dłuższy niż 7 dni (bez spontanicznego zakończenia lub kardiowersji). Kryterium wykluczenia było wiek dłuższy niż 70 lat, wcześniejsze lub ciągłe leczenie lekami antyarytmicznymi klasy IC lub klasy III, przeciwwskazanie zarówno do klasy IC, jak i klasy III, wcześniejsza ablacja z powodu migotania przedsionków, średnica lewego przedsionka większa niż 50 mm , frakcja wyrzutowa lewej komory mniejsza niż 40%, przeciwwskazanie do doustnej terapii przeciwzakrzepowej, umiarkowana do ciężkiej choroba zastawki mitralnej, ciężka niewydolność serca (klasa czynnościowa III-IV klasy stowarzyszenia New York Heart Association w momencie rejestracji), oczekiwana operacja strukturalna choroba serca i wtórne migotanie przedsionków (z powodu operacji kardiochirurgicznej, zakażenia lub nadczynności tarczycy).
Pacjenci zostali losowo przydzieleni do wstępnej strategii ablacji lub leczenia za pomocą cewnika o częstotliwości radiowej klasy IC lub leku antyarytmicznego klasy III. Randomizacja bloku została przeprowadzona za pomocą automatycznego systemu randomizacji telefonicznej, po stratyfikacji według statusu centrum, płci i nadciśnienia. Każdy pacjent objęty badaniem przeszedł 7-dniowy pomiar wyjściowy Holtera.
Radiofrekwencja Ablacja cewnika
Doustne leczenie przeciwzakrzepowe o stabilnym międzynarodowym współczynniku znormalizowanym wynoszącym 2,0 lub wyższym było zapewnione przez co najmniej 3 tygodnie przed ablacją. Echokardiografię przezprzełykową wykonano w ciągu 24 godzin przed zabiegiem, aby wykluczyć obecność skrzeplin lewego przedsionka. Po nakłuciu przez przegrody międzyzarodowe podano dożylnie heparynę zgodnie z normami instytucjonalnymi
[więcej w: kwasowa erozja szkliwa, neomedica poznań, usg tarczycy bydgoszcz ]